Kronikk om MITT VALG

Kronikk om MITT VALG

Publisert av Magnar Alfred Karikoski den 28.01.21.

Les kronikk publisert i Tidens Krav 23. oktober 2014 av Rune Johansen, styreleder og Ivar Tollefsrud, daglig leder - Stiftelsen Det er mitt valg.
"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne".
Krenkelser, mobbing og høye krav til det perfekte ungdomsliv kan utløse stress og dårlig selvbilde. Dette skoleåret vil trolig mange elever og lærere på Nordmøre oppleve at elevenes psykososiale problemer går ut over konsentrasjonen og læreevnen.

Majoriteten av ungdommene i Kristiansund trives på skolen. Likevel svarer 20 prosent av ungdomsskoleelevene at de er plaget av ensomhet. 11 prosent har depressivt stemningsleie og hele 10 prosent opplever mobbing og voldstrusler. Dette er høye tall (Ungdata-undersøkelsen 2014).

I hele Møre og Romsdal svarer nærmere ti prosent av elvene at noen gjorde narr av dem eller ertet dem slik at de ble lei seg. Krenkelsene skjedde fra to eller tre ganger i måneden til flere ganger i uken. Det viser Elevundersøkelsen 2013 på 7. og 10. skoletrinn (Utdanningsdirektoratet). Krenkelsene kom i hovedsak fra medelever, men også fra voksne på skolen (over seks prosent). Av dem som opplevde seg krenket svarer kun ni prosent at skolen gjorde mye for å hjelpe dem.

En evalueringsrapport på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at lærerne selv ønsker en tydelig skoleledelse som satser på å jobbe med et godt læringsmiljø. Som skoleeiere plikter kommunene og fylkeskommunene å oppfylle elevenes rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Denne retten er forankret i opplæringsloven, læreplanverket og Utdanningsdirektoratets program Bedre læringsmiljø.

Det finnes et pedagogisk verktøy som forebygger krenkelser, mobbing, bygger opp barn og unges selvbilde og skaper bedre trivsel og læringsmiljø i klassen. MITT VALG er tilrettelagt for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet, rammeplan for barnehagen, og er i samsvar med opplæringsloven og barnehageloven.

Over hele landet har lærere erfart at MITT VALG forebygger problematferd og bidrar til å styrke barn og unges selvbilde. Klassemiljøet og læringseffekten blir bedre. Foreldre og barn får et verktøy som gjør det lettere å snakke om utfordringer. Ungdommene som deltar blir mer bevisste på å ta gode valg for livet. Programmet anbefales av Utdanningsdirektoratet.

Det kan være en stor utfordring å få elever i en sammensatt gruppe til å føle trygghet, utvikle selvtillit og vise gjensidig respekt. En lærer i en mottaksklassen med barn fra mange nasjoner forteller at MITT VALG bidrar svært positivt til å bygge opp elevenes selvbilde og skape et godt samarbeid i klassen. På en annen stor, ny barneskole var det mye uro i klassene da lærerne og elevene skulle bli kjent med hverandre. Også her tok lærerne i bruk MITT VALG og lyktes med å skape gode klassemiljøer.

Sentralt i Lions Norges arbeid for barn og unge står samarbeid med Stiftelsen Det er mitt valg, og økonomisk støtte til stiftelsens undervisningsprogram MITT VALG. Dette er en norsk tilpasset og videreutviklet versjon av det internasjonale programmet Lions Quest, som benyttes i 85 land og drives innenfor rammene til rettighetshaveren Lions Clubs International Foundation USA. Programmet er kostnadsfritt for skoleeierne og finansieres av Lions Norge og Helsedirektoratet.

Profesjonelle instruktører fra stiftelsen holder kurs i undervisningsprogrammet for ansatte som jobber med barn og unge, og det er Lionsklubbene i Norge som tilrettelegger for og organiserer kursvirksomheten. Gjennom flere år har mer enn 40 000 barnehageansatte og lærere gått på disse kursene. Over 600 000 barn og unge har deltatt i opplegget. Ingen tilsvarende tiltak i Norge kan vise til like høy aktivitet.

Studier viser at skoler som prioriterer bygging av sosial og emosjonell kompetanse kan vise til bedre akademiske resultater (CASEL). Grunnleggende ferdigheter som empati, kommunikasjon og kritisk tenkning er avgjørende for å lykkes i livet. MITT VALG styrker sosial og emosjonell kompetanse, lærer barn og unge å sette gode mål for eget liv, og ta ansvar for egen utvikling. Det gir bedre forutsetninger for god læring, og virker forebyggende i forhold til rus og psykiske problemer. Slik bidrar programmet til at nye generasjoner blir velfungerende voksne i yrkes- og samfunnslivet.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Forebyggende og holdningsskapende arbeid i skolen koster minimalt i forhold til de økonomiske utgiftene som følger med rus, kriminalitet og psykiske lidelser. Samtidig er gevinsten stor når flere får utdanning og deltar i arbeidslivet.


Les mer om Mitt Valg på www.determittvalg.no